รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

 

คุณบุศทรี  หวั่งหลี พร้อมคณะ มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ รับมอบโดย รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ  ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1


งานสื่อสารองค์กร
8/3/2564 - 8/4/2564