รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

บริษัท รู้รอบ จำกัด นำโดย สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
3/3/2564 - 3/4/2564