รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 600,000 บาท

คุณสมบูรณ์  ซื่อภักดี พร้อมครอบครัว มอบเงิน จำนวน 600,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษารับมอบโดย รศ.นพ.นริศ   กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
23/2/2564 - 23/3/2564