ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 400,000 บาท

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 400,000 บาท จาก บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นำโดย คุณจรีพร เทพผดุงพร เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
16/2/2564 - 16/3/2564