สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเจลแอลกอฮอล์
แบรนด์
SIRIVANNAVARI Bangkok  ขนาดใหญ่ จำนวน 100 หลอด ขนาดเล็ก จำนวน 150 หลอด แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลศิริราช โดยมี รศ.นพ.นริศ 
กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วย รศ.พญ.นันทกร ทองแตง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับพระราชทาน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
5/2/2564 - 5/3/2564