รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200
,000 บาท
นำโดย คุณอภิชาต  แซ่โง้ว และคุณดวงฤดี จารึกสถิตย์วงษ์ เพื่อสมทบกองทุน
อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
3/2/2564 - 3/3/2564