รศ.พญ.รสริน รัตนเลขา หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

รศ.พญ.รสริน  รัตนเลขา หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก แม่ชีสัมฤทธิ์  ตรีสันเทียะ เพื่อสมทบกองทุน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
12/1/2564 - 12/2/2564