ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบตู้ตรวจเชื้อความดันลบ จำนวน 3 ตู้

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบตู้ตรวจเชื้อความดันลบ จำนวน 3 ตู้ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  มาลีสี  รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายทรัพยากรและบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์  ไพบูลย์ศิลป์  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ฯ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
23/12/2563 - 23/1/2564