ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับนำโดย คุณภาสินี   ปรีชาธนาพล  กรรมการและเลขานุการ เพื่อสมทบกองทุน มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ  ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
22/12/2563 - 22/1/2564