รศ.นพ.เดโช จักราพานิชกุล หัวหน้าสาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

รศ.นพ.เดโช   จักราพานิชกุล หัวหน้าสาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมด้วย รศ.นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี หัวหน้าสาขาวิชาโรครระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท จาก บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด นำโดย คุณกิตติ  ภัทรเลาหะ เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ  ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
17/12/2563 - 17/1/2564