อ.นพ.ลือชา บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท

อ.นพ.ลือชา  บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จาก คุณปิยดา   อานนท์วัฒนา เพื่อสมทบกองทุน วรพรรณ  เสนาณรงค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  ตึกอำนวยการ  ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
17/12/2563 - 17/1/2564