ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย ผศ.พญ.อริศรา  สุวรรณกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาหทัยวิทยา รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จาก คุณสุทธิชัย   ศรีเฟื่องฟุ้ง  เพื่อสมทบกองทุน ศูนย์โรคหัวใจ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ  ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
7/12/2563 - 7/1/2564