รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2
,000,000 บาท จาก คุณฉอ้อน  เจี๊ยะรักษา  พร้อมครอบครัว  เพื่อสมทบกองทุน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ  ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
6/12/2563 - 6/1/2564