รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

รศ.พญ.วนัทปรียา   พงษ์สามารถ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200
,000 บาท จาก บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด นำโดย คุณคงพล  แดงประเสริฐ  ผู้จัดการฝ่ายขาย  เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชรักษภิบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
3/12/2563 - 3/1/2564