ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย ศ. นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด และ รศ.นพ.นริศ   กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท จาก บริษัท โอเรียนเต็ดไทย จำกัด นำโดย คุณรุ่งนภา  วงศ์ศรีสุชน เพื่อสมทบกองทุน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 

งานสื่อสารองค์กร
27/11/2563 - 27/12/2563