ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด และ รศ.นพ.นริศ   กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก คุณองอาจ – คุณรณิดา  เตชะมหพันธ์ เพื่อสมทบกองทุน ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2

งานสื่อสารองค์กร
27/11/2563 - 27/12/2563