รศ. พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

รศ. พญ. สุดสบาย  จุลกทัพพะ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท จาก คุณสมชาย  สุขจิตต์นิตยกุล เพื่อสมทบกองทุน นายปิยวัฒน์  สุขจิตต์นิตยกุล และครอบครัว เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
25/11/2563 - 25/12/2563