ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 350,000 บาท และมอบเครื่องตรวจการหายใจของเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องตรวจความดันตา จำนวน 1 เครื่อง พร้อมพัดลมไอนำ และพัดลมตั้งพื้น

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย ศ.คลินิก พญ. มานี  ปิยะอนันต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์  รับมอบเงิน จำนวน 350,000 บาท และมอบเครื่องตรวจการหายใจของเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องตรวจความดันตา จำนวน 1 เครื่อง พร้อมพัดลมไอนำ และพัดลมตั้งพื้น จาก สมาชิกกลุ่มสหพันธ์ นำโดย คุณจิราภรณ์   รวยเจริญทรัพย์ คุณชลธิชา  ว่องชาญกิจ คุณสุวัสสา  ตรรศุลวัฒน์ คุณอารีย์  ชาญชโลธร  คุณมยุรี  ลิมปนะโชคชัย คุณสมศรี  อินทศักดิ์อุบล  คุณสุวิมล  อิสระพิทักษ์กุล  คุณวรา  พรแพรวไพบูล  คุณสุชาดา (เฮี้ยง) คุณลัดดา  ฉันทธนากร  คุณสุกานดา  มิ่งสิทธิชัย  และคุณสุนิสา  จิตเพียรธรรม เพื่อสมทบกองทุน ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
9/11/2563 - 9/12/2563