ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย
รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และ ผศ.พญ.สุชาดา  กัมปนาทแสนยากร รับมอบเงิน จำนวน
2,000,000 บาท จาก คุณพาณี   กูลชัย เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชรักษภิบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
9/11/2563 - 9/12/2563