รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 1,100,000 บาท

รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 1,100,000 บาทจาก คุณศรีบังอร   รัตนวงศ์สวัสดิ์ เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา และสมทบกองทุน การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ใช้วัสดุราคาแพงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
29/10/2563 - 29/11/2563