ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์   วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จาก บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด นำโดย รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ  พร้อมคณะ เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
27/10/2563 - 27/11/2563