รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

รศ.นพ.นริศ    กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิดนำโดย รศ.ดร.นพ.ศรัณย์   นันทอารี  ประธานสภาอาจารย์ศิริราช และ รศ.พญ.นิลรัตน์   วรรณศิลป์  ประธานอนุกรรมการฝ่ายบริหารและกิจการโรงพยาบาล  เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
21/10/2563 - 21/11/2563