รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

รศ.นพ.รัฐพล   ตวงทอง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย รศ.พญ.เรวิกา  ไชยโกมินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คุณอมรรัตน์  จวบสมัย หัวหน้าโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คุณรัชนี  ภัทรปกรณ์  รองหัวหน้าโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล และอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณภาสินี  ปรีชาธนาพล  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบกองทุน การศึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
2/10/2563 - 2/11/2563