รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท

รศ.พญ.เบญจาภา   เขียวหวาน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  รับมอบเงิน จำนวน 300
,000 บาท จาก คุณสุนันทา  เสริมสวัสดิ์ศรี เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
30/9/2563 - 30/10/2563