รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 75,000 บาท

รศ.พญ.วนัทปรียา   พงษ์สามารถ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  รับมอบเงิน จำนวน 75
,000 บาท จาก สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบกองทุน ทุนธงวันมหิดล เพื่อผู้ป่วยยากไร้ 
และซื้ออุปการณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
29/9/2563 - 29/10/2563