รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 9,000,000 บาท

รศ.พญ. วนัทปรียา   พงษ์สามารถ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 9
,000,000 บาท จาก บริษัท  เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
25/9/2563 - 25/10/2563