รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

รศ.นพ.วิศิษฎ์   วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน นำโดย อาจารย์อรพิน   คนึงสุขเกษมอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  และ ผศ.ชัยศักดิ์   ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
23/9/2563 - 23/10/2563