ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์   วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ.พญ.รสริน  รัตนเลขา  หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ศ.พิเศษ นพ.สรรใจ แสงวิเชียร  ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท จาก คุณชูวิทย์   กมลวิศิษฎ์ เพื่อสมทบกองทุน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

 

งานสื่อสารองค์กร
18/9/2563 - 18/10/2563