ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒน์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาลบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จากคุณชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชกรมที่ดิน

15/8/2551


รศ.นพ.สถาพร มนัสถิตย์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร รับมอบเงินบริจาค จากคุณอลิษา อัศวบุญทรัพย์ จำนวน 1,300,000 บาท เพื่อสมทบทุนหน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ และห้องฉีดยาเคมีบำบัด

15/8/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศ.นพ.อุดม คชินทร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จากคุณหญิงชอุ่มศรี วีรานุวัตต์ จำนวน 2,663,500 บาท

4/8/2551


รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.ธวัชชัย พีรพัฒนดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ หัวหน้าหน่วยสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง

31/7/2551


รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ.นพ.ธวัชชัย พีรพัฒนดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับมอบเงินบริจาค จากคุณบุญช่วย ม่วงแก้ว จำนวน1,000,000 บาท

30/7/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.พน.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จากคุณศิริ หมวกน้อย จำนวน 1,000,000 บาท

23/7/2551


ศ.นพ.อรรถ นานา หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ และวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องควบคุมการให้เลือดและของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ มูลค่า 300,000 บาท จากครอบครัวยุทธชาวิทย์

9/7/2551


รศ.นพ.อุดม คชินทร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศ.นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร รับมอบเงินบริจาค จาก พญ.สมพร หาญพาณิชย์ จำนวน 300,000 บาท

9/7/2551


รศ.นพ.ธราธิป โคละทัต หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก รศ.วลัย ชวลิตธำรง จำนวน 2,000,000 บาท

7/5/2551


อ.นพ.สมเกียรติ วสุวัฎฎกุล หัวหน้าหน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเครื่องฟอกไต สำหรับผู้ป่วยอาการสาหัส จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1,900,000 บาท จาก พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)

30/6/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินจากการจำหน่าย CD เพลงศิริราช เป็นจำนวนเงิน 83,400 บาท

30/6/2551


ผศ.พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และ อ.นพ.ลือชา บุญทวีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและระบบสนับสุนน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเครื่องตัดเนื้อเยื่อจากคุณภารดี นิศามณีวงศ์

30/6/2551


รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำนวน 400,000 บาท

24/6/2551


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท เอ็กซ์เซนเซอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด จำนวน 200,000 บาท

24/6/2551


ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา รับมอบเงินบริจาค จาก พ.ท. อำพล - รต.หญิงนิตสา คงเกษม จำนวนเงิน 100,000 บาท

20/6/2551


อ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและระบบสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบรถพยาบาล จาก คุณกังวาน – คุณอังคณา กังวานพรศิริ จำนวน 1 คัน

5/6/2551


อ.นพ.สมเกียรติ วสุวัฎฎกุล หัวหน้าหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก คุณละอองศรี สุวงศ์ จำนวน 1,000,000 บาท

29/5/2551


รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จาก นพ.อุทัย เจนพาณิชย์ จำนวน 100,000 บาท และ บริษัท อาร์ เอ๊กซ์ จำกัด โดยคุณชาญชัย อุดมลาภธรรม จำนวน 100,000 บาท

28/5/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก คุณอนงค์ ทีปสุวรรณ จำนวนเงิน 1,500,000 บาท และ คุณศรัณย์กนก มหัทธนังกูร จำนวน 100,000 บาท

22/5/2551


ศ.นพ.ชลเวช ชวศิริ รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ฝ่ายเวชสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก คุณนวลคำ สิงห์เขียวพงษ์ จำนวน 100,000 บาท

22/5/2551
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 100 101  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]