ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


รศ.นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ หัวหน้าสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร จาก คุณสุพิศ – คุณกานวิรญ์ อนันต์ จำนวน 120,000 บาท

8/1/2552


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จากคุณอุษา พุกกะเวส จำนวน 497,371.23 บาท

8/1/2552


ผศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รับมอบเงินบริจาค จากคุณนันทนา ศรีเรืองสกุล จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุน "กิจการ - เจือจันทร์"

23/12/2551


รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จากคุณกิตติ พงศ์ศรี และคุณกนกวรรณ พงศ์ศรี จำนวน 1,600,000 บาท

12/12/2551


รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รับมอบเงินบริจาค จากคุณเจริญ ธีระอัมพรพันธุ์ และครอบครัว จำนวน 150,000 บาท

12/12/2551


รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส เหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ รับมอบเงินบริจาค จากคุณปิยวัฒน์ สมานะวณิชย์ และ คุณศศิธร สิงหบุตร จำนวน 3,009,999 บาท

28/11/2551


ผศ.พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ รับมอบเงินบริจาค จาก กองมรดก ศ.พญ.จินดาภา สายัณหวิกสิต โดยคุณกนิช บุณยัษฐิติ จำนวน 100,000 บาท

14/11/2551


รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จาก ร.อ.หญิงจงกลนี – คุณประภรณ์ จารุจันทร จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อตั้งทุน “ร้อยเอกหญิงจงกลนี จารุจันทร”

14/11/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มูลค่า 2,000,000 บาท

14/11/2551


ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จาก ศ.คลินิก นพ.บรรจบ อินทรสุขศรี จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อตั้งทุน “ศ.คลินิก นพ.บรรจบ อินทรสุขศรี เพื่อการศึกษาและวิจัย”

31/10/2551


รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จากคุณรัชนิฎา ศุภางคเสน และคณะฯ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน “วันมหิดล”

31/10/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จากธนาคารกสิกรไทย จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุน “วันมหิดล”

15/10/2551


ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ และผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส เหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จากมูลนิธิน้ำทองคุณวิศาล โดย คุณวิศาล คุณวิศาล เพื่อตั้งทุน “ศาสตราจารย์นายแพทย์ลิ้ม คุณวิศาล”

15/10/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จากคุณปริญญา เฮงรัศมี และ คุณพนิดา สัมพันธ์ฐรัตน์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุน “วันมหิดล”

15/10/2551


ศ.นพ.อรรถ นานา หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จากคุณสมบุญ โชติบรรยง จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุน “สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ และวัณโรค”

15/10/2551


ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส เหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิ และ ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จากคุณเอื้อพันธ์ - คุณกิรัณ วรทรัพย์ เพื่อตั้งทุน “รศ.นพ.เกษม วรทรัพย์”

15/10/2551


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และ รศ.นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาโรคระบบทางเดินอาหาร รับมอบเงินบริจาค จากคุณอลิษา อัศวบุญทรัพย์ จำนวน 1,000,000 บาท

3/9/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒน์ศิริ รับมอบเงินบริจาค จากคุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม จำนวน 1,000,000 บาท

3/9/2551


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ และ ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จากคุณเสาวนีย์ สุขเจริญไกรศรี จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน “วันมหิดล”

3/9/2551


รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จากคุณภาพร วีระมงคลกุล จำนวน 500,000 บาท

3/9/2551
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 99 100 101  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]