ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,600,000 บาท

3/8/2566


ศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดี คนที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน 9,388,800 บาท

26/7/2566


รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองคณบดีฝ่ายบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ และรักษาการรองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท

18/7/2566


รศ. ร.ท. นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ ร.น. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 400,000 บาท

12/7/2566


รศ.พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

11/7/2566


ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,400,000 บาท

4/7/2566


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

8/7/2566


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. วิรุณ บุญนุช ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้านวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท

5/7/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน 2,000,000 บาท

20/6/2566


รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน 50,000 บาท

15/6/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน 2 ล้านบาท

15/6/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน 1,000,000 บาท

29/6/2566


ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน 1,000,000 บาท

26/6/2566


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบแบรนด์ จำนวน 45,000 ขวด

20/6/2566


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

20/6/2566


รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

12/6/2566


ศ.คลินิก นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิขย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รับมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 1 แสนชุด

31/5/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน 10 ล้านบาท

31/5/2566


อ.นพ.มานัส รุจิวโรดม แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์รับมอบเงิน จำนวน 120,000 บาท

18/5/2566


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน 5 ล้านบาท

22/5/2566
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]