ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ผศ.นพ.รังสรรค์ ชัยเสวิกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก คุณเขียว และ คุณสุทิน รอดสมบูรณ์ จำนวน 500,000 บาท

13/5/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก มูลนิธิแพทย์ไทย-อเมริกัน (Thai-American Physicians Foundation)

13/5/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล และทีมผู้บริหารคณะฯ รับมอบเงินบริจาค
จาก คุณไพจิตร รัตนานนท์ จำนวน 3,000,000 บาท
เพื่อสมทบทุน “ภาควิชาจักษุวิทยา”

30/4/2551


รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช และ อ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณวีณา กิจวัฒนชัย และคณะ จำนวน 400,000 บาท

23/4/2551


อาจารย์นายแพทย์สมยศ วรรณสินธพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก คุณหญิงสมจิตต์ อินทรีย์ (หม่อมสมจิตต์ ชุมพล ณ อยุธยา) เนื่องในโอกาสอายุครบ 84 ปี (7รอบ)

17/4/2551


รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเครื่องทำออกซิเจน (Oxygen Concentrator) จำนวน 1 เครื่อง จาก บริษัท เอ็น วาย เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

17/4/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก คุณประพาส คุณพันธ์, คุณผกายพรรณ ศิริกุลชยานนท์, ดร.ผ่องพักตร์ ทิพยพันธ์ และคุณผูกพันธ์ ถิระวัฒนางกูร จำนวน 1,000,000 บาท

8/4/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบ เครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น KM - 1650 จำนวน 1 เครื่อง จาก คุณหญิงดรุณี พูลทรัพย์

2/4/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจาก คุณประภาศรี เลาห์จีรกุล และ คุณสุจิตรา เลาห์จีรกุล รวมจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

24/3/2551


รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
เยี่ยมอวยพรผู้อุปการคุณเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2551

11/3/2551


รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และ รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล รับมอบเงินบริจาค จาก คุณอำพัน อัสสกุล

11/3/2551


รับบมอบเงินบริจาค จาก คุณบุบผา ธรรมสุริยะ,คุณสวาท แย้มวงษ์ศรี และคุณกุลณี ธรรมสุริยะ จำนวน 2,000,000 บาท

11/3/2551


รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษและศ.พญ.พรสวรรค์ วสันต์ รับมอบเงิน จาก คุณธราพงศ์ ลิ้มสุทธิวันภูมิและคุณวิชาดา รังษีสิงห์พิพัฒน์

4/3/2551


รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ รับมอบกระเช้าเงิน และกระเช้าสิ่งของ จาก คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุภัทรา

28/2/2551


รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช,ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและอ.นพ.สมเกียรติ วสุวัฎฎกุล หัวหน้าหน่วยโรคไต รับมอบเงินจาก กองมรดกคุณสมศรี นิลวรางกูร โดย คุณสง่า นิลวรางกูร และคณะ

28/2/2551


รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ รับมอบเงินจาก คุณปิยะศักดิ์ ศานติเกษมและคณะ

13/2/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก คุณลัดดา ตัญศิริสุข

13/2/2551


รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จากการโอนเงินเข้าบัญชีสมทบทุนต่างๆ จาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

13/2/2551


รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ รับมอบหนังสือบันทึกคุณแม่

13/2/2551


อ.นพ.อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณอภิลักษณ์ ศิระยรรยง และครอบครัว

13/2/2551
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 101  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]