: บุคลากร :
หน่วยงาน    หน้าที่ 1
หน้า 2  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : นาง สิริรัตน์  เจริญยงอยู่
    Mrs. Sirirat  Charoenyongyoo
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ : 024198300 , 024198418 ต่อ 403
E-mail : sirirat.che@mahidol.edu
ชื่อ-นามสกุล : นาง สุรีย์รัตน์  ธำรงสมบัติสกุล
    Mrs. Sureerat  Tumrongsombutsakul
ตำแหน่ง : พยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : · หัวหน้าทีม Information Management
· วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคุ้มค่าของการจัดการ
  ทรัพยากรขององค์กร  
   จัดอบรมและเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพ
  เรื่อง "การใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ” 
  (Statistical Process Control Chart : SPCC) 
· ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพ UM Clinic
เบอร์โทรศัพท์ : 024198418 , 024198300 ต่อ 405
E-mail : sureerat.tun@mahidol.edu
ชื่อ-นามสกุล : นาง บังอร  เหลื่อมเจริญ
    Mrs. Bungorn  Leumcharoen
ตำแหน่ง : พยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : · ที่ปรึกษาโครงการพัฒนางานตามแนวคิด Lean
  (Lean Clinic, RIE)
· จัดอบรมและเป็นวิทยากรด้าน Lean
· ดูแลโครงการติดดาวประเภท Lean
เบอร์โทรศัพท์ : 024198300 , 024198418 ต่อ 401
E-mail : bungorn.lem@mahidol.edu
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปริศนา  เปรมสมัย
    Ms. Prisana  Premsamai
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
หน้าที่รับผิดชอบ : วิเคราะห์ข้อมูลห้องผ่าตัด จัดทำฐานข้อมูลหน่วยงาน ดูแล website หน่วยงาน ประสานงานรับศึกษาดูงานด้าน Lean
เบอร์โทรศัพท์ : 024198300 , 024198418 ต่อ 403
E-mail : prisana.pre@mahidol.edu
ชื่อ-นามสกุล : คุณ สุภาวัลย์  เชาว์พาณิชย์เจริญ
    Ms. Supawan  Chaopanitcharoen
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลโครงการติดดาวประเภท Lean
เบอร์โทรศัพท์ : 024198300 , 024198418 ต่อ 400
E-mail : supawan.cha@mahidol.edu
ชื่อ-นามสกุล : คุณ รัญชิดา  สมบัติ
    Ms. Ranchida  Sombat
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
เบอร์โทรศัพท์ : 024198300 , 024198418 ต่อ 402
E-mail : ranchida.som@mahidol.edu
หน้า 2  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]