คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ทำเนียบผู้บริหาร
 
ผู้บริหารโครงการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช (2 มกราคม 2558- ปัจจุบัน)