คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
 
 1. ผู้รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน โทรศัพท์นัดหมาย Call Center 02-419-9801-2 ตามวันและเวลา ดังนี้
  วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 นาฬิกา
  วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 นาฬิกา
  *** ให้บริการต่อเนื่อง ไม่พักรับประทานอาหาร***
  ** ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศของโรงพยาบาลศิริราช **
 2. เข้ารับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ ที่แจ้งไว้ในนัดหมายคลินิกพิเศษฯ หรือที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ Call Center และท่านควรมาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการคลินิกพิเศษฯ ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที กรณีไม่สามารถเข้ารับบริการตามนัดได้ โปรดติดต่อเลื่อนนัดที่ Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
 3. ติดต่อลงทะเบียนเข้ารับบริการที่เคาน์เตอร์พยาบาล พร้อมยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชและใบนัดหมายคลินิกพิเศษฯ (ถ้ามี)
 4. รับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับคิวการตรวจ (คลินิกพิเศษฯ จัดบริการตรวจรักษาตามลำดับคิว ตามรายชื่อผู้ป่วยที่ลำดับไว้ในโปรแกรมนัดหมายผู้ป่วยคลินิกพิเศษฯ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงลำดับคิวตามความเหมาะสม เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และเจ้าหน้าที่พยาบาลคัดกรองแล้วเห็นสมควรให้พบแพทย์ก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย)
 5. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต หรือตรวจคัดกรอง
 6. รอพบแพทย์ตามลำดับคิว
 7. รับใบนัดหมาย หรือใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ (หากมี) 
 8. หากแพทย์ไม่สั่งจ่ายยา โปรดติดต่อชำระค่าบริการ ณ จุดชำระค่าบริการได้เลย
 9. ชำระค่าบริการ กรณีใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่การเงินด้วย
 10. นำใบเสร็จรับเงิน ติดต่อรับยาที่ห้องยากรณีแพทย์นัดผ่าตัดหรือทำหัตถการ เจ้าหน้าที่จะอธิบายขั้นตอนการเข้ารับบริการการทำหัตถการหรือการผ่าตัด พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการจองห้อง โดยท่านต้องได้รับสำเนาใบจองห้อง จากเจ้าหน้าที่ก่อนกลับบ้าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
    พฤษภาคม 2024