คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : บริการทางการแพทย์
 
  • คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่ทำการนัดหมายล่วงหน้าแล้วเท่านั้นไม่รับผู้ป่วย Walk in
  • คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ จะนัดหมายได้เฉพาะผู้ป่วยที่มีเลขหมายประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชแล้วเท่านั้น  โดยท่านสามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช ได้ที่งานเวชระเบียน ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 100 โดยแจ้งแก่เจ้าหน้าที่เวชระเบียนว่าขอทำบัตรใหม่ เพื่อนัดหมายคลินิกพิเศษฯ หรือเข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://si-eservice2.mahidol.ac.th/medrecord/
  • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โปรดใช้บริการตามสถานที่ที่โรงพยาบาลศิริราชจัดไว้บริการ และตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลศิริราชกำหนดไว้เนื่องจากการมารับบริการคลินิกพิเศษฯ จะไม่สามารถเบิกค่าบริการจากสิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดติดต่อขอรับบริการที่หน่วยตรวจโรคแพทย์เวร-ฉุกเฉิน
   
    มิถุนายน 2024