ข้อมูลการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ข้อมูลการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

  1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ 

  2. ระเบียบปฏิบัติ : การรับศึกษาดูงาน จากสถาบันใน ประเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

  3. คำแนะนำสำหรับหน่วยงานภายนอกในการศึกษาดูงาน คณะแพทยศำสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล