QD Library ห้องสมุดงานพัฒนาคุณภาพ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด งานพัฒนาคุณภาพ

ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด
            บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการอ่านและศึกษาค้นคว้า

ระเบียบการยืม
            1. บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถยืม – คืนหนังสือ ที่งานพัฒนาคุณภาพ  ตึกอำนวยการ  ชั้น 3 โดยติดต่อ คุณกมลวรรณ ทองรอด โทรศัพท์ 0-2419-8776 , 0-2419-8764 ,  0-2419-7465
            2. แสดงบัตรบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
            3. ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ ระวังรักษาหนังสือที่ยืมให้อยู่ในสภาพดี เมื่อส่งคืน
            4. หนังสือที่ยืมออก จะต้องนำมาส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการยืมคืน
            5. หนังสือเกินกำหนดส่ง จะต้องนำมาต่ออายุการยืม ณ งานพัฒนาคุณภาพภายในเวลาที่กำหนด พร้อมชำระค่าปรับเกินกำหนดส่ง 
             6. เมื่อทำหนังสือหายหรือหนังสือชำรุด ผู้ยืมจะต้องแจ้ง ณ งานพัฒนาคุณภาพทันที พร้อมทั้งซื้อหนังสือมาทดแทนหรือชำระค่าปรับหนังสือหายและค่าธรรมเนียมดำเนินการ จำนวน 200 บาท หรือค่าปรับเพื่อซ่อมแซมหนังสือ

การหมดสิทธิยืม
             1. มีหนังสือค้างส่งนานเกินกว่า 3 สัปดาห์
             2. ค้างค่าปรับห้องสมุดเกินกว่า 50 บาท (ปรับครั้งละ 10 บาท)
             3. ผู้ใช้ห้องสมุดอาจจะถูกตัดสิทธิการยืม กรณีฝ่าฝืนระเบียบการยืมอื่นๆ

คลิกเพื่อเข้าสู่โปรแกรมห้องสมุดงานพัฒนาคุณภาพ