การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2563

กำหนดการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2563

Disruptive Learning for Disruptive World: ทำแล้วเปลี่ยน เรียนให้ทันโลก”

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN) ณ ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

         เวลา                                                                  กิจกรรม

13.00 – 13.10 น.             พิธีเปิด

                                       โดย     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 13.10 - 14.40 น.             แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง Disruptive Learning for Disruptive World: ทำแล้วเปลี่ยน เรียนให้ทันโลก 

  โดย        ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช                                ที่ปรึกษาหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

                ผศ. ร.อ. พญ.ณัฏฐา สายเสวย                 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

                รศ. ดร. นพ.ภัทรบุตร มาศรัตน                รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี        

                นางรวีวรรณ วัฒนมงคล                          หัวหน้าหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

                                          ผู้ดำเนินการอภิปราย: อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

14.40 – 15.00 น.            สรุป และพิธีปิด

                                      โดย       รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ