ทบทวนข้อตกลง/สัญญา/คำขอการให้บริการทางห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการ ประจำปี 2563

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon click png

ผังที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ขั้นตอนการเข้าถึงคู่มือสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แบบทบทวนข้อตกลง/สัญญา/คำขอการให้บริการทางห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon click png

1. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
2. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน
3. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี
4. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์

ภาควิชาตจวิทยา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon click png

ห้องปฏิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน

ภาควิชารังสีวิทยาผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon click png

 ห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์

ศูนย์พิษวิทยาศิริราชผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon click png

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon click png

 ห้องปฏิบัติการหน่วยเซลล์วิทยา
  ห้องปฏิบัติการโครโมโซมวินิจฉัยก่อนคลอด

ฝ่ายวิจัยผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon click png

  ห้องปฏิบัติการโครโมโซมวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon click png

1. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภ.อายุรศาสตร์
2. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยา
3. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน
4. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโลหิตวิทยา
5. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา