กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ Non-technical skills สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก เรื่อง “Threat and error management & Human factors”

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ Non-technical skills สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการทางคลินิก
เรื่อง “Threat and error management & Human factors”
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 204 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2


12.00 – 13.00 น.  ลงทะเบียน

13.00 – 13.15 น.  Review: SA & DM

13.15 – 13.45 น.  Threat and error management (TEM)

13.45 – 14.15 น.  Human factors and Communication tools for Patient Safety

14.15 – 14.30 น.  รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม
                          Story telling (human factors)
                          ถ้าเปลี่ยนได้... ระบบหรือกระบวนการในศิริราชที่ฉันอยากทำให้ปลอดภัยมากขึ้นคือ...

16.00 – 16.30 น.  ซักถาม และ discussion

เอกสารประกอบการอบรมผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click

NTS_SADM review_บุคลากรคลินิก 
Threat and Error new staff 2019
Human factors workshop
Communication tools for patient safety