การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ Non-technical skills สำหรับอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ Non-technical skills สำหรับอาจารย์แพทย์ ประจำปี 2563
เรื่อง การวิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหา: Root cause Analysis
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.00 16.30 น.
ณ ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15

13.00 – 13.20 น. พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Siriraj RCA2 สู่การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก”
                         โดย ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

เอกสารประกอบการนำเสนอ "Siriraj RCA2 สู่การบริหารเชิงรุก"  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon click here

13.20 – 13.35 น. RCA ภาคฝึกปฏิบัติ
                         โดย นางน้องนุช ภูมิสนธิ์

เอกสารประกอบการนำเสนอ "RCA_อาจารย์แพทย์_บทนำ" ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon click here


13.35 – 15.40 น. กิจกรรมกลุ่ม: วิเคราะห์ RCA จากกรณีศึกษา
                         โดย ทีมวิทยากร

15.40 – 16.30 น. Tips & Tricks ในการทำ RCA ให้ได้รากที่แท้จริง   และ sharing M&M conference สู่การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก

                         - ภ.ศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Tips & Tricks ในการทำ RCA)
                           โดย ศ.คลินิก นพ. สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ และผศ. นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่ำ
                         - ภ.วิสัญญีวิทยา (M&M conference)
                           โดย รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์
                          ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.กฤษณ์ แก้วโรจน์

 เอกสารอ้างอิง


มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 พร้อมตารางแสดงเนื้อหาส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติ่ม ในหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 พิมพ์ครั้งที่สอง (ปรับปรุง มกราคม 2562)