test

Image

แนวทางการประกวดผลงานนิทรรศการ Poster

Administrator •Dec 17, 2019• News
ความไว้วางใจ (trust) เป็นรากฐานที่สาคัญมากของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับ ผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงคุณภาพบริการที่ผู้ป่วยจะได้รับ ความไว้วางใจจึงเปล่ียนแปลงได้ตามปัจจัยต่างๆ ที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของคน

อ่านต่อ...

Image

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 21st HA National Forum

Administrator •Dec 17, 2019• News
จดหมายเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 21 HA National Forum

อ่านต่อ...

Image

(ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21

Administrator •Jan 03, 2020• News

กำหนดการนี้เป็นฉบับร่าง...อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดย สรพ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

อ่านต่อ...