การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562 หลักสูตร Siriraj Safety Culture Course: Training for the trainer

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562
หลักสูตร Siriraj Safety Culture Course: Training for the trainer
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G


08.15 – 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 – 09.15 น.  พิธีเปิด และ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย<---- Click
09.15 – 10.05 น.  Break the ice: วิ่งผลัด Yes/No + แนะนำตัว
10.05 – 10.25 น.  ทำไมต้องบริหารความเสี่ยง
10.25 – 10.40 น.  รับประทานอาหารว่าง
10.40 – 11.00 น.  Non-Technical Skill for Safety
11.00 – 12.00 น.  ภาวะตื่นรู้สู่การตัดสินใจ Situation Awareness & Decision Making
    การสร้างภาวะตื่นรู้จากเหตุการณ์: ฝึกวิเคราะห์จากสถานการณ์
12.00 – 12.30 น.  Threat and Error Management (TEM)   
12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 13.45 น.  สรุปบทเรียนช่วงเช้า
13.45 – 15.45 น.  กิจกรรมกลุ่ม ภาวะตื่นรู้สู่การจัดการความเสี่ยง: เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
15.45 – 16.00 น.  ซักถาม และ AAR