บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562 “Collaboration & Reformation for Siriraj Excellence and Sustainability:ความร่วมมือและปฏิรูปเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”

Click --> ภาพบรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562
“Collaboration & Reformation for Siriraj Excellence and Sustainability:ความร่วมมือและปฏิรูปเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”

ศิริราชเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562 “Collaboration & Reformation for Siriraj Excellence and Sustainability:ความร่วมมือและปฏิรูปเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”

         วันนี้ (19 ก.ย. 62) เวลา 08.30 น. ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพ  ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “Collaboration & Reformation for Siriraj Excellence and Sustainability: ความร่วมมือและปฏิรูปเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน”  พร้อมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานพัฒนาคุณภาพรางวัลนวัตกรรมดีเด่น KM Award และ R2R โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี  ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ผู้บริหาร บุคลากรทุกภาควิชา/หน่วยงาน  เข้าร่วมงาน ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        งานมหกรรมคุณภาพ  ประจำปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “Collaboration & Reformation for Siriraj Excellence and Sustainability: ความร่วมมือและปฏิรูปเพื่อศิริราชเป็นเลิศและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้นG และ โถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G – 3 ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและเผยแพร่ผลงานพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการคล่อมสายงาน/ทิมนำทางคลินิก/ภาควิชาทางปรีคลินิก/สถาน/ฝ่าย/หน่วยงานและผลงานโครงการติดดาว ประจำปี 2561 และยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ คณะฯ และสังคม โดยมอบรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

        1. รางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี (Quality Person of the Year) มอบให้แก่บุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและคณะฯ ซึ่งปีนี้มี 2 รางวัล

        2. รางวัลโครงการติดดาวประจำปี รวมทั้งสิ้น 305 รางวัล ได้แก่

                - ประเภทหน่วยงาน 195 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลหน่วยงานดีเด่น รางวัลหน่วยงานดีเด่นดาวทอง และรางวัลหน่วยงานดีเด่นแพลตินั่ม

                - ประเภทนวัตกรรม 110 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร และรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean

        3. R2R Award 4 รางวัล และ KM Award 4 รางวัล 

        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การสื่อสารและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรเห็นภาพรวมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและทิศทางข้างหน้าของคณะฯ และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพจากวิทยากรภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 2 ส่วน

        ส่วนที่ 1 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2-3 ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน  ประกอบด้วย การแสดงโปสเตอร์

                - ผลงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการคร่อมสายงาน ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 106 หน่วยงาน

                - ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลโครงการติดดาว KM Award, R2R Award และผลงานวิจัย R2R ที่แล้วเสร็จในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 152 โปสเตอร์

        ส่วนที่ 2 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ในวันที่ 19 และ 20 กันยายน ได้แก่ ปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ