ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562

“ขอขอบคุณ”

ที่ให้การสนับสนุนการจัดการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562

            ตามที่คณะฯ กำหนดให้มีการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 – 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา งานพัฒนาคุณภาพขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ/ภาคควิชา/ฝ่าย/หน่วยงาน/บุคลากรทุกท่าน ที่ได้ให้การสนันสนุนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดการเยี่ยมฯ ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

          งานพัฒนาคุณภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสต่อไป