การอบรมเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003”

กำหนดการอบรมเรื่อง  “ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
และเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003”
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.15 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7


โดย อาจารย์ศิริพรรณ  วงศ์วานิช
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ (เทคโนโลยีชีวภาพ) และผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองห้องปฏิบัติการ

08.15 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น.  พิธีเปิดการอบรม โดย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
08.45 – 10.15 น. ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189:2012
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ISO 15190:2003

12.00 – 12.50 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.50 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 14.30 น. เทคนิคการตรวจติดตามภายใน
                          - ISO 15189:2012
                          - ISO 15190:2003
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.45 น.  อภิปรายกลุ่มกรณีศึกษาและการรายงานผลการตรวจติดตาม
15.45 – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม

เอกสารประกอบการบรรยาย

1. ISO 15189: 2012 ข้อกาหนดด้านคุณภาพและความสามารถ   
2. ISO 15189: 2012 Technical requirements   
3. ISO15190 : MEDICALLABORATORIES-REQUIREMENTSFORSAFETY   
4. แนวทางการตรวจติดตามระบบบริหาร ISO 19011: 2018