การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ สถานแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พ.ศ 2565 (ฉบับใหม่)

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ สถานแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พ.ศ 2565

และยกเลิกประกาศ ฉบับที่ 40/ พ.ศ. 2552 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด