Patient Safety for Siriraj Fellow 2019

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ
Patient Safety for Siriraj Fellow 2019 ประจำปี 2562
วันพุธที่  26  มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และห้องประชุมย่อย อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5

12.45 – 13.00 น.    ลงทะเบียน 
13.00 – 13.45 น.    การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก
                              โดย ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

13.45 – 14.00 น.    Break และ แยกย้ายเข้าห้องย่อยตามรายชื่อจากการละทะเบียน 
                              (ห้องประชุมย่อย อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5)

14.00 – 15.30 น.    - Situation awareness & decision making
                            - Threat and error management (TEM)
                            - Human factors (HF)
                            - Story telling (กิจกรรมกลุ่ม)

15.30 – 16.00 น.   Communication tools for patients safety

                          à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก เอกสารประกอบการอบรมผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด