ขอแจ้งผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561 และขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

ขอแจ้งผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561
และขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

            ตามที่ คณะฯ กำหนดให้มีการมอบรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561 ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561  วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร และโถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพงานประจำ และเสริมสร้างบรรยากาศของการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน ทำให้การพัฒนาคุณภาพของคณะฯ สามารถขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินและตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2560 เสร็จสิ้นแล้ว
             “ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานของท่านที่ได้รับรางวัลฯ” ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561 พร้อมทั้ง download แบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ (เอกสาร 1-4)  ได้ที่ website งานพัฒนาคุณภาพ www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd หนังสือเวียน e-Document ในหัวข้อ  “ประกาศผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561” และส่งกลับมายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 หรือ e-mail : siriraj.ha@gmail.com  ภายในวันที่  24 มิถุนายน 2562 – 5 กรกฎาคม 2562  เพื่อจัดทำโล่ฯ และเช็คเงินรางวัลฯ พร้อมทั้งดำเนินการเตรียมพิธีในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ต่อไป
 

ประกาศผลการตัดสินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561
ประเภทนวัตกรรมดีเด่น

1.นว.F - นวัตกรรม Lean ประเภททีมสหสาขา ประจำปี 2561
2.นว.E - นวัตกรรม Lean ประเภทหน่วยงาน ประจำปี 2561
3.นว.D - นวัตกรรม UM ประเภททีมสภสาขา ประจำปี 2561
4.นว.C - นวัตกรรม UM ประเภทหน่วยงาน ประจำปี 2561
5.นว.B - นวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขา ประจำปี 2561
6.นว.A - นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน ประจำปี 2561

ประเภทหน่วยงานดีเด่น

1. นง.3 - หน่วยงานดีเด่นแพลตินั่ม ประจำปี 2561
2. นง.2 - หน่วยงานดีเด่นดาวทอง ประจำปี 2561
3. นง.1 - หน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2561

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ขอความร่วมมือส่งภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 – 5 กรกฎาคม 2562) เพื่อจักได้ดำเนินการจัดพิมพ์โปสเตอร์ และจัดทำเงินรางวัลฯ ต่อไป
ขอบคุณค่ะ

1. แบบฟอร์มยืนยันการรับรางวัลโครงการติดดาว (เอกสาร 1)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก


2. ขั้นตอนการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงาน (เอกสาร 2)

2.1 ขั้นตอนการจัดทำโปสเตอร์นวัตกรรม ประจำปี 2561
2.2 รูปแบบโปสเตอร์นำเสนอผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2561
เอกสาร 2 - ขั้นตอนและวิธีการจัดทำโปสเตอร์ ประจำปี 2561

3. แบบฟอร์มยืนยันการเผยแพร่ผลงานแก่หน่วยงานภายใน-ภายนอกคณะฯ (เอกสาร 3)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก


4.การจัดทำหนังสือนวัตกรรมดีเด่นโครงการติดดาว ปี 2561

4.1 คำชี้แจง ประจำปี 2561
4.2 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือนวัตกรรม (A-D) ประจำปี 2561
4.3 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือนวัตกรรม (E-F) ประจำปี 2561